TOBI

Hướng dẫn cài đặt Haproxy trên Ubuntu

AM

Nội dung

Giới thiệu

HAProxy viết tắt (High Availability Proxy) là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng làm load balancer và proxy server. Nó được sử dụng để phân phối tải trên nhiều server để tăng tính sẵn sàng và hiệu quả của hệ thống.Nếu một server đơn lẻ bị hỏng, cân bằng tải (load balancer) sẽ chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các server trực tuyến còn lại. Khi một server mới được thêm vào nhóm máy chủ, bộ cân bằng tải sẽ tự động bắt đầu gửi yêu cầu đến máy chủ mới thêm này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cài đặt Haproxy trên Ubuntu.

Chuẩn bị

Node Ubuntu có IP : 192.168.10.1 ( Cài Haproxy )

Node web1 có IP : 192.168.10.2

Node web2 có IP : 192.168.10.3

( ở node web mình sử dụng máy chủ đã có sẵn website , nếu chưa có mọi người cài websever lên nhé )

Bài hướng dẫn chủ yếu mình viết giới thiệu và cấu hình cơ bản của HAProxy , còn về phần node web1 ,node web2 sẽ có bạn đã có , còn bạn nào chưa có có thể dựng khá đơn giản bằng LEMP Stack hoặc LAMP Stack nhé.

Cài đặt

Bước 1 : Cài Haproxy

Bước đầu tiên là cài đặt Haproxy trên Ubuntu. Bạn có thể cài đặt Haproxy bằng cách sử dụng lệnh sau:

sudo add-apt-repository ppa:vbernat/haproxy-1.8
sudo apt-get update
sudo apt-get install haproxy 

Bước 2 : Cấu hình Haproxy

Bây giờ bạn đã cài đặt thành công Haproxy trên Ubuntu. Tiếp theo, bạn cần phải cấu hình nó để hoạt động đúng cách. File cấu hình của Haproxy là “/etc/haproxy/haproxy.cfg”. Để chắc chắn mình sẽ copy file này ra :

cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak

Bạn có thể chỉnh sửa file này bằng trình soạn thảo văn bản như Nano hoặc Vim. Sau đó, bổ sung các thông tin cần thiết như địa chỉ IP của các server bạn muốn phân phối tải và cổng để phục vụ.

vi /etc/haproxy/haproxy.cfg 

Thay thế bằng nội dung sau :

global
  log     127.0.0.1 local2
  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  maxconn   4000
  user    haproxy
  group    haproxy
  daemon
  stats socket /var/lib/haproxy/stats
defaults
  mode          http
  log           global
  option         httplog
  option         dontlognull
  option http-server-close
  option forwardfor    except 127.0.0.0/8
  option         redispatch
  retries         3
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     1m
  timeout server     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         3000

listen stats
  bind :1008  # Port truy cập
  mode http
  stats enable
  stats uri /azdigi #URL sau IP
  stats realm HAProxy\ Statistics

listen webcluster
  bind :80
  balance roundrobin
  mode http
  option forwardfor
  server web1 192.168.10.2:80 check  #IP node1
  server web2 192.168.10.3:80 check #IP node2

Bước 3 : Mở Port ở firewalld

ufw allow 1008

Bước 4 : Khởi động Haproxy

Sau khi cài đặt và cấu hình Haproxy, bạn có thể khởi động nó bằng lệnh sau:

sudo systemctl enable haproxy<br>sudo systemctl restart haproxy

Bước 5 : Truy cập kiểm tra xem proxy đã nhận 2 node chưa.

Ở đây mình truy cập theo port và đường dẫn theo đoạn cấu hình trong file haproxy.cfg : http://192.168.10.1:1008/azdigi

Tới đây là đã hoàn tất phần cài đặt và cấu hình cơ bản để bạn có thể sử dụng HAProxy rồi.

Cấu hình log cho Haproxy

Mặc định HAProxy sẽ gửi log tới rsyslog trên IP local.

Kiểm tra cấu hình log mặc định với lệnh sau :

cat /etc/haproxy/haproxy.cfg | grep ^global -A 1

Kết quả :

Chỉnh sửa cấu hình rsyslog.conf

sed -i "s/#\$ModLoad imudp/\$ModLoad imudp/g" /etc/rsyslog.conf
sed -i "s/#\$UDPServerRun 514/\$UDPServerRun 514/g" /etc/rsyslog.conf
echo '$UDPServerAddress 127.0.0.1' >> /etc/rsyslog.conf

Tạo file cấu hình rsyslog cho Haproxy :

echo 'local2.*  /var/log/haproxy.log' > /etc/rsyslog.d/haproxy.conf

Khởi động lại Rsyslog và HAProxy :

systemctl restart rsyslog
systemctl restart haproxy

Kết quả File cấu hình log :

ll /var/log/haproxy.log

Nội dung :

Cách thêm tài khoản khi truy cập vào HAProxy

Các bạn thêm đoạn sau vào file config là được nhé

stats auth admin:adminpassword

Cấu Hình Cookie

Giới thiệu

HAProxy viết tắt (High Availability Proxy) là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng làm load balancer và proxy server. Nó được sử dụng để phân phối tải trên nhiều server để tăng tính sẵn sàng và hiệu quả của hệ thống.Nếu một server đơn lẻ bị hỏng, cân bằng tải (load balancer) sẽ chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các server trực tuyến còn lại. Khi một server mới được thêm vào nhóm máy chủ, bộ cân bằng tải sẽ tự động bắt đầu gửi yêu cầu đến máy chủ mới thêm này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cài đặt Haproxy trên Ubuntu.

Chuẩn bị

Node Ubuntu có IP : 192.168.10.1 ( Cài Haproxy )

Node web1 có IP : 192.168.10.2

Node web2 có IP : 192.168.10.3

( ở node web mình sử dụng máy chủ đã có sẵn website , nếu chưa có mọi người cài websever lên nhé )

Bài hướng dẫn chủ yếu mình viết giới thiệu và cấu hình cơ bản của HAProxy , còn về phần node web1 ,node web2 sẽ có bạn đã có , còn bạn nào chưa có có thể dựng khá đơn giản bằng LEMP Stack hoặc LAMP Stack nhé.

Cài đặt

Bước 1 : Cài Haproxy

Bước đầu tiên là cài đặt Haproxy trên Ubuntu. Bạn có thể cài đặt Haproxy bằng cách sử dụng lệnh sau:

sudo add-apt-repository ppa:vbernat/haproxy-1.8
sudo apt-get update
sudo apt-get install haproxy 

Bước 2 : Cấu hình Haproxy

Bây giờ bạn đã cài đặt thành công Haproxy trên Ubuntu. Tiếp theo, bạn cần phải cấu hình nó để hoạt động đúng cách. File cấu hình của Haproxy là “/etc/haproxy/haproxy.cfg”. Để chắc chắn mình sẽ copy file này ra :

cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak

Bạn có thể chỉnh sửa file này bằng trình soạn thảo văn bản như Nano hoặc Vim. Sau đó, bổ sung các thông tin cần thiết như địa chỉ IP của các server bạn muốn phân phối tải và cổng để phục vụ.

vi /etc/haproxy/haproxy.cfg 

Thay thế bằng nội dung sau :

global
  log     127.0.0.1 local2
  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  maxconn   4000
  user    haproxy
  group    haproxy
  daemon
  stats socket /var/lib/haproxy/stats
defaults
  mode          http
  log           global
  option         httplog
  option         dontlognull
  option http-server-close
  option forwardfor    except 127.0.0.0/8
  option         redispatch
  retries         3
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     1m
  timeout server     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         3000

listen stats
  bind :1008  # Port truy cập
  mode http
  stats enable
  stats uri /azdigi #URL sau IP
  stats realm HAProxy\ Statistics

listen webcluster
  bind :80
  balance roundrobin
  mode http
  option forwardfor
  server web1 192.168.10.2:80 check  #IP node1
  server web2 192.168.10.3:80 check #IP node2

Bước 3 : Mở Port ở firewalld

ufw allow 1008

Bước 4 : Khởi động Haproxy

Sau khi cài đặt và cấu hình Haproxy, bạn có thể khởi động nó bằng lệnh sau:

sudo systemctl enable haproxy
sudo systemctl restart haproxy

Bước 5 : Truy cập kiểm tra xem proxy đã nhận 2 node chưa.

Ở đây mình truy cập theo port và đường dẫn theo đoạn cấu hình trong file haproxy.cfg : http://192.168.10.1:1008/azdigi