TOBI

Linux Tutorial

AM
Linux

Hướng dẫn dọn dẹp Systemd Journal log

Systemd Journal là một hệ thống ghi nhật ký được sử dụng trên nhiều hệ thống Linux hiện đại. Đây là một cơ chế ghi