TOBI

Hướng dẫn cài đặt V2board trên AAPANEL

AM

Nội dung

Xin chào tất cả các bạn đang xem blog của mình. Ở bài viết này mình sẽ hướng dãn bạn cài đặt v2board trên AAPANEL với các bước như sau.

Trước khi đi vào cài đặt bạn hãy cài đặt các cấu hình yêu cầu như sau.

Cấu hình yêu cầu

 • Máy chủ đã cài đặt AAPANEL
 • NGINX 1.7 trở lên
 • MySQL/MariaDB
 • PHP 7.3

Bước 1: Cài đặt Redis, fileinfo

Bước 2: Gở bỏ các functions trên PHP

Bạn cần truy cập vào PHP sau đó chọn Disable function để gở bỏ các function.

Các function cần xoá bỏ

 • putenv
 • proc_open
 • pcntl_alarm
 • pcntl_signal
Hướng dẫn cài đặt v2board trên AAPANEL

Bước 3: Thêm website mới

Truy cập vào Website => Add Site sau đó bạn nhập vào thông tin website cần thêm. Ở đây mình sẽ sử dụng một sub domain với tên panel.quyenlt.com

Bước 4: Cài đặt V2Board

Bây giờ bạn hãy SSH vào máy chủ và di chuyển đến thư mục của web tại www/wwwroot/panel.quyenlt.com và chạy các lệnh sau :

chattr -i .user.ini
rm -rf .htaccess 404.html index.html .user.ini

Thực hiện lệnh sao chép từ Github đến thư mục hiện tại.

git clone https://github.com/v2board/v2board.git .

Thực hiện lệnh cài đặt gói phụ thuộc và V2board

sh init.sh

Khi được hỏi nhập vào Yes/No bạn hãy nhập Yes để tiếp tục nhé.

Sau đó bạn chờ ít phút hệ thống sẽ bắt đầu cài đặt v2board. Hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu bạn nhập vào các thông tin và bạn hãy nhập vào như sau:

Bước 5: Cấu hình URL rewrite

Bạn truy cập vào website và chọn URL rewrite sau đó dán vào các đoạn mình để bên dưới.

location /public {
}

location / { 
  try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$query_string; 
}

location ~ .*\.(js|css)?$
{
  expires   1h;
  error_log off;
  access_log /dev/null; 
}

Bước 6: Cấu hình Doucument Root và Crontab

Chọn Running directory là Public:

Bạn truy cập vào Cron và tạo cron như sau

 • Type of Task: Shell Script
 • Name of Task: Đặt tên bất kỳ
 • Excution cycle: N Minutes
 • Script content nhập vào như sau

Lưu ý: Bạn cần thay panel.quyenlt.com bằng đường dẫn của bạn.

php /www/wwwroot/panel.quyenlt.com/artisan schedule:run

Phân Quyền thư mục wwwroot về quyền user www.www

Bước 7: Cài đặt PM2 Manager

Bạn truy cập vào AppStore và tìm ứng dụng tên PM2 Manager sau đó cài đặt vào.

Screenshot 2021 10 16 at 22.30.34

Sau khi cài đặt xong bạn hãy mở PM2 Manager và thêm vào Project mới như sau

 • Startup file: Bạn chọn đến đường dẫn của file pm2.yaml
 • Run dir: Đường dẫn thư mục của web
 • Name: Đặt tên bất kỳ
Screenshot 2021 10 16 at 22.33.26

Bây giờ bạn hãy truy cập website thử.

Thử vào link admin : panel.quyenlt.com/5e5dba55

Chúc bạn cài đặt thành công.

Tài liệu tham khảo

使用aaPanel手动部署 | V2Board

Tobi

Tobi

Chào mọi người, mình là Quyền - hiện đang công tác tại Phòng Kỹ thuật AZDIGI. Trong quá trình làm việc mình có cơ hội được tiếp xúc với khá nhiều các vấn đề liên quan đến Website/Hosting/VPS/Server, do đó mình viết lại các hướng dẫn này nhằm chia sẻ kiến thức, cũng như tạo một môi trường để chúng ta giao lưu và học hỏi lẫn nhau, trau dồi thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa.