TOBI

WordPress

AM
Linux

Hướng dẫn cài nhiều website lên VPS với LAMP .

I. Giới thiệu LAMP là gì? LAMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Apache, MySQL và ngôn ngữ văn lệnh PHP hay Perl hay Python để